Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MiskaKarmy.pl

ważny od dnia 25 listopada 2019 r.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.miskakarmy.pl prowadzony jest przez: Miska Karmy Sp. z o.o. ul. Kręta 2A, 05-077 Zakręt, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000794078, NIP 5322084910, REGON 384214440, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 złotych.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu.
 2. Informacje na temat towarów Sklepu zamieszczone są na stronie internetowej www.miskakarmy.pl
 3. Klienci mogą kontaktować się z MiskaKarmy.pl za pośrednictwem telefonu pod numerem: +48 514 525 725 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@miskakarmy.pl.

Zasady składania i realizacji zamówień

 1.  Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:
  1. poprzez stronę internetową: www.miskakarmy.pl,
  2. pocztą elektroniczną pod adresem: kontakt@miskakarmy.pl.
 2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, jeżeli nie będzie mógł potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres email, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.
 6. Realizacja zamówienia następuje:
  1. w przypadku zamówień płatnych przelewem oraz poprzez system PayU – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie,
  2. w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia.
 7. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 514 525 725.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
 9. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
 5. Klient może otrzymać od Sklepu indywidualny rabat na zamówiony w Sklepie towar. W przypadku udzielenia przez Sklep rabatu, maksymalna wartość jednorazowego zamówienia złożonego przez Klienta nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł brutto. Rabat naliczany jest przez sklep w momencie wystawienia faktury / paragonu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 7. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 9. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
 3. W przypadku zamówień złożonych do godz. 12:00 dostawa następuje zwykle następnego dnia roboczego w godzinach 9:00-17:00. W przypadku zamówień złożonych po godz. 12:00 dostawa następuje zwykle po dwóch dniach roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. Wyjątkiem są produkty z wskazanym dłuższym terminem realizacji. W takim przypadku termin wydłuża się o dodatkowy czas podany przy produkcie.
 4. W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu.
 5. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje przesłany na adres mailowy zamawiającego. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej z Miska Karmy Sp. z o.o. w celu wyjaśnienia sprawy.
 7. W przypadku zamówienia o wartości od 199,00 zł Sklep pokrywa koszty przesyłki. W przypadku gdy kwota zamówienia jest niższa niż 199,00 zł, wartość zamówienia zostaje powiększona o koszty przesyłki zgodnie z wybraną formą dostawy oraz kosztem przedstawionym w kalkulacji koszyka zamówienia.

Sposoby płatności

 1.  Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek bankowy Miska Karmy Sp. z o.o.: Alior Bank SA: 76 2490 0005 0000 4520 6604 3623,
  2. poprzez system płatności PayU, Transferuj.pl,
  3. gotówką przy odbiorze przesyłki.
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej jednego zamówienia płatnego przy odbiorze, wysłanego pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w zdaniu poniżej oraz w pkt. 12. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od umowy składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.
 6. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.
 7. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.
 8. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres Miska Karmy Sp. z o.o., GLP Warsaw III Logistics Centre ul. Logistyczna 3 05-230 Kobyłka. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 9. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem punktu 1 powyżej.
 10. Niezależnie od formy płatności, z której skorzystał uprzednio Klient przy dokonywaniu zapłaty za towar, zwrot jego świadczenia zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za towar przy odbiorze, Klient powinien wyrazić zgodę na zwrot środków na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu, co nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 11. Sklep jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania towaru.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku, gdy towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar jest wadliwy. W sytuacji wystąpienia wad, Klient może złożyć reklamację i żądać, według swojego uznania: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy (jeżeli wada jest istotna).
 4. Reklamacje powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem.
 5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz opis niezgodności towaru z umową.
 6. Towar należy odesłać na adres: Miska Karmy Sp. z o.o., GLP Warsaw III Logistics Centre ul. Logistyczna 3 05-230 Kobyłka. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
 8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 5 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów założenia i prowadzenia konta w Sklepie internetowym, realizacji umowy, kontaktowania się z Klientem w celu realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep. Klient może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki Klient nie wycofa zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta oraz w celu realizacji zamówień. W przypadku niepodania powyższych danych, nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia złożonego sklepie.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie jest Miska Karmy Sp. z o.o. z siedzibą w Zakręcie, przy ul. Krętej 2A, 05-077 Zakręt, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000794078, NIP 5322084910, REGON 384214440, adres e-mail: kontakt@miskakarmy.pl.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@miskakarmy.pl).

Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2019r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 4. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.miskakarmy.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Miska Karmy Sp. z o.o., GLP Warsaw III Logistics Centre ul. Logistyczna 3 05-230 Kobyłka, email: kontakt@miskakarmy.pl.

Ja, niżej podpisany ……………………., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: …………………………………………………………………………………………., zawartej w dniu …………………… . Towary objęte umową zostały odebrane w dniu ……………………………… .

Numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot (w przypadku płatności z towar przy odbiorze): ……………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko Klienta: …………………………..

Adres Klienta: ………………………………………….

Podpis Klienta: ………………………………………..

Data: ………………………………………………………

X